دسر نارگیلی دسری اسون و خوشمزه در کمتر از 40 دقیقه-easy Coconut Dessert

دسر نارگیلی دسری اسون و خوشمزه در کمتر از 40 دقیقه-easy Coconut Dessertingredients: Cornstarch: 2 and a half tablespoons Flour: 2 tablespoons Coconut powder: 3 tablespoons Sugar: 8 tablespoons Coconut milk: 3 glasses Butter: 20 …

#دسر #نارگیلی #دسری #اسون #خوشمزه #در #کمتر #از #دقیقهeasy #Coconut #Dessert

خرید لمینت دندان

خوشمزه

ingredients: Cornstarch: 2 and a half tablespoons Flour: 2 tablespoons Coconut powder: 3 tablespoons Sugar: 8 tablespoons Coconut milk: 3 glasses Butter: 20 …

#dessert,#easy-dessert,#coconut-dessert,#دسرنارگیلی

2 Replies to “دسر نارگیلی دسری اسون و خوشمزه در کمتر از 40 دقیقه-easy Coconut Dessert”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *